За нас

История

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН). Той е създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.)  е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). През 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели – университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

През 2017 г. УНСС за трети път получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка за шестгодишен период сред всички български университети.

Факултети в УНСС

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение „Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция“ (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес, Институт по предприемачество; Център за дис­танционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Университетски център по интелектуална собственост, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са близо 500, от които 300 – професори и доценти.

Университетът притежава система за управление на качеството на обучение, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008.

УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната.

УНСС е най-големият български университет с 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 41 докторантски програми.

УНСС си сътрудничи със 132 университета от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели.

В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина.

Университетът издава „Алманах“, „Годишник“ и „Научни трудове“, научните списания „Икономически и социални алтернативи“, Economic Alternatives, „Бизнес и право“ и „Вестник на УНСС“.

Възпитаниците на УНСС

От създаването си преди 100 години досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият българин генерален директор на Евростат, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са шестима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер.

Носители на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Пол Кругман, носители на Нобелова награда по икономика, Франц Фишлер, еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер, еврокомисар, проф. Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация по интелектуална собственост, Жан-Клод Трише, управител на Европейската централна банка, проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, и др.

Мисия и визия

Това означава:

1. Да подпомага цялостно интелектуално развитие на своите студенти, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, като задава високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на знанието и информацията.

2. Да предоставя на своите студенти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката чрез използване и усъвършенстване методите на хармоничен комплекс от класически и съвременни академични дисциплини и на основата на най-новата информация.

3. Да развива възможностите на своите студенти да разбират предимствата и недостатъците на света, в който живеем, както и тяхната убеденост в ценностите на свободата, в отговорността да се стремят към истината и смелостта да я отстояват, в социалната чувствителност към общото благо на днешните и бъдещите поколения и човешките права за всички индивиди.

4. Да подкрепя мотивацията на своите студенти да продължат образованието през целия си живот. Да предоставя както на тях, така и на всички заинтересовани граждани възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, в синхрон с потребностите на практиката.

5. Университетът служи на своите студенти и ги разглежда като фокус на съществуването си. Дипломата, която им дава, е сертификат за изпълнението на мисията му.

II. Университетът за национално и световно стопанство е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени.

УНСС приема за свои цели:

1. Да подкрепя усилията на своя академичен състав да развива и обогатява академичните образователни програми с върховите световни постижения на знанието и в съответствие с потребностите на обществото да прилага високи стандарти на преподаване и образователни технологии, които пълноценно съчетават световните тенденции с българските и университетските традиции.

2. Да развива възможностите на своя академичен състав за иновативно партньорство с бизнеса, публичните администрации и международната академична общност, да създава условия и подпомага разработването и разпространението на интелектуален изследователски продукт, с който да съдейства за развитието на динамични и устойчиво развиващи се икономика и общество.

3. Да поощрява и залага високи критерии за творческо развитие на своя академичен състав, да създава среда на взаимна съпричастност към индивидуалното научно развитие и оценяване на ползите от богатото разнообразие на хора и идеи, обединени от взаимно доверие и стремеж да се служи на университета в толерантна и плуралистична академична общност.

4. Да създава материални и други условия за издигане на престижа и самочувствието на членовете на своя академичен състав като хора с важен и уникален принос в общественото развитие, при справедлива оценка на труда на всеки.

III. Университетът за национално и световно стопанство е призван да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна територия на националното, европейското и световното образователно и изследователско пространство.

УНСС приема за свои цели:

1. Да пази ревностно своята академична автономия и институционална цялост, като ги приема за основа на поддържането на най-високи стандарти за интелектуално развитие, академична свобода и социална отговорност, спазването на които широко да прокламира, като търси обществената оценка за това.
2. Да изгражда и развива връзките, сътрудничеството и мобилността на своя академичен състав, студенти и администрация с водещи български и чуждестранни университети, целенасочено да търси и анализира положителния опит и своевременно да го прилага по най-подходящ начин, да участва активно в разработването и предлагането на идеи за развитието на националното и европейското образователно пространство.

3. Да подкрепя и развива високо квалифициран административен състав, поставен в служба на университета и реализацията на неговата мисия, да подпомага и поощрява развитието на знанията и опитността му в мениджмънта и функционирането му в системите за управление.

4. Да развива университетската библиотека, цялата информация и материално-техническа база на университета, като се стреми към най-високите европейски стандарти в синхрон с напредъка на информационните и комуникационните технологии.

Университетът, като се основава на своите добри дългогодишни традиции, е длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя облик на динамично развиваща се и модерна българска и европейска образователна и изследователска институция.

Прием

Обучение

Галерия