За нас

Обучението по предприемачество разкрива възможности най-малките ученици да придобият икономическа грамотност и предприемаческа култура чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани икономически познания и механизми (сюжетни, ролеви и симулативни игри, творчески задачи, работа в екип и др.) на разбираем език, като изследват, откриват, учат роли в бизнеса, генерират идеи и изработват изделия, продават ги – развиват бизнес „по детски”.

Основната цел на обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче” е  формирането на  икономическа култура за създаване на ценности, бизнес-знания  и бизнес-умения (учене в опита и чрез опита, умения за предприемачество) и комуникации( общуване, обучение и учене в действие).
Водеща дейност при малките ученици е играта.
По схемата игра-обучение-бизнес децата едновременно се  учат, творят, забавляват и сбъдват мечтите си.

Обучението по предприемачество разкрива големи възможности за развитието на децата и учениците при реализиране на целите, свързани с:

 •     подготовка за повишена интелектуализация на труда,
 •     ползата и приложимостта на знанията;
 •     осмисляне ролята на икономическите стимули и значението на образованието;
 •     формиране на икономическо мислене и предприемаческо поведение;
 •     осмисляне на връзката между  това, което учат днес,  и подобряване качеството им  на живот в бъдеще;
 •     повече доверие в собствените сили  – ученикът изминава пътя  аз научих – аз знам – аз мога – аз съм успешен;
 •     поемане на лична и групова отговорност;
 •     умения за вземане на решения и креативност при изпълненето им;
 •     работа в екип, толерантност и взаимопомощ;
 •     мотивация и отношение към заобикалящата среда;
 •     учене чрез практика – учене чрез търсене – учене чрез „правене”;
 •     реализация на идеи;
 •     задълбочаване и укрепване на  връзката ученик – родител – учител;
 •     дарителство и милосърдие.

Един от основните мотиви за въвеждане на обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче”  е разкриването на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки между разностранните културно-образователни области и на пръв поглед несъвместими учебни предмети.