За нас

ЦПЛР-ЦКО е общински център по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО за  развитие на интересите, способностите, компетентностите и кариерното ориентиране на учениците от община Сливен.

ЦПЛР-ЦКО е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ и данъчен номер. Финансирането на ЦПЛР-ЦКО се извършва със средства от държавния бюджет – МОН чрез бюджета на община Сливен, с дофинансиране от общинския бюджет с решение на Общински съвет-Сливен.

ЦПЛР-ЦКО осъществява следните дейности:

 • подпомага интелектуалното, емоционалното развитие и професионално насочване на учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 • съдейства за ранното откриване на заложбите на учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 • подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 • подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

Дейностите в организационните педагогически форми са:

 1. Групови – групови консултации по кариерно ориентиране с класове от училища от Сливенска област;
 2. Индивидуални – индивидуални консултации на ученици от прогимназиална и гимназиална степен на образование. Индивидуалните консултации се провеждат в ЦКО от кариерен консултант.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с  ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма.
При осъществяването на кариерното консултиране се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии.
ЦПЛР-ЦКО работи в тясно партньорство с училищата на територията на община Сливен, с културните институции и с много неправителствени организации, имащи отношение към работата с учениците.
Всички кариерни консултанти са с педагогическа правоспособност.

Цели

 • Осигуряване възможности на учениците за опознаване на професиите;
 • Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора;
 • Да улесни процеса на себепознание/ силни страни, интереси, потребности/;
 • Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация;
 • Да подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VІІ клас;
 • Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитие на кариерни умения;
 • Формиране на умения за планиране и управление на кариерата: себепознание, увереност в себе си, умения за намиране на информация, оценка на алтернативи и вземане на решения; създаване на предварителен план за кариерно развитие.

Задачи

 • Създаване, обогатяване и задълбочаване на познанията за характеристики на често срещани професии;
 • Насърчаване на естествената любознателност в опознаване на различни професии и на мечтите за бъдещата реализация;
 • Запознаване с възможностите за образование и кариера;
 • Подпомагане формирането на адекватна самооценка;
 • Формиране на ключови преносими умения за учене, проучване и оценка на възможности, вземане на решение;
 • Изграждане на умения за кариерно планиране у учениците и да съобразяват с актуалната ситуация, характеристика и динамика на пазара на труда;
 • Осигуряване на подкрепа за плавен преход от гимназиален етап към реализация на пазара на труда или продължаване на образованието във висше училище;

Организиране на срещи с работодатели, посещение на работни места, осигуряване на възможности за представяне на учениците пред работодатели в състезания по професии, демонстрации и др.