За нас


Център за специална образователна подкрепа – ЦСОП град Габрово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

Води началото си от 1967 г., като помощно училище – полуинтернат с интернатна група, с което се обучават 102-ма ученици.

През 2017 г. Помощно училище Николай Палаузов е преобразуването в Център за специална образователна подкрепа – Габрово. В ЦСОП работят педагози с висока професионална квалификация и опит.

Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

Центърът за специална образователна подкрепа, Габрово е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

В учебното заведение се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.

Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности. Те следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

Мисия

Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа в град Габрово е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира в учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

През новата учебна година в центъра се обучават 30 ученици със специални образователни потребности, разпределени в 3 групи от I до VII клас, записани към основните училища в града, 1 група VIII клас за начално-професионално образование специалност „Работник в производство на кулинарни изделия“ в заведенията за хранене и развлечения към ПГТ Пенчо Семов и 1 група – X клас за професионална квалификация – професия „Работник в дървообработването“, специалност „Производство на тапицирани изделия“ към СУ Отец Паисий. В сградата на ЦСОП, Габрово има 5 класни стаи. Те са обособени за обучение на ученици с множество увреждания, работилница за професионална подготовка за ученици, завършили 8 клас на ЦСОП, зали за рехабилитация и психомоторика.

Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.

За обезпечаване на нуждите на учебния процес в центъра са реализирани множество проекти към Сдружение за подпомагане на Тун – Габрово.

Учениците от ЦСОП изучават различни техники за оцветяване и апликиране, участват в конкурси за рисунка и изложби с различна тематика. Получават редица награди и грамоти.