За нас


В ОУ Св. Паисий Хилендарски се обучават 43 ученика от село Каменово и от село Равно.
Учениците са разпределени в четири паралелки, както следва:

  • I – IV клас с класен ръководител В. Христова;
  • II – III клас с класен ръководител Р. Халилова ;
  • V – VI клас с класен ръководител Ю. Мюмюн;
  • VII – VIII клас с класен ръководител А. Хасан.
  • Всички учители са с висше образование.

Всички ученици от началет етап са включени в програмата за целодневно обучение. Пътуващите ученици получават безплатен обяд и специализиран превоз.

В Св. Паисий Хилендарски Равно работи по следните проекти:

  • Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образовонието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“;
  • Целия педагогически персонал участва в проекта „Квалификация на педагогическите специалисти“;
    Кандидастваме по проект НП ИКТ в училище.
  • Учениците редовно посещават консултациите по различни предмети. Всички от V – VIII клас участват в националната кампания „Участвам и променям“.

В училище има създаден празничен календар и всеки празник се отбелязва подобаващо, като се спазват задължителните ритуали.

В Допълнителния час по Физическо възпитание и спорт се организират колопоходи и излети сред природата.

Галерия