За нас

В детска градина Мир Асеновград се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти /ДОС/ за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.       Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет. Детската градина има собствен облик и стил. При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи. Полагат се основите на социално-технологична култура, като база за формиране на необходимите на децата знания и умения, за осъществяване на общуване и дейност в технологична среда. Традиция с десетилетна история за детска градина Мир Асеновград  е организирането и отбелязването на народни и календарни празници. Възпитаваме децата в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали. Детската градина е добила широка популярност сред обществеността в града с участия в изложби, спектакли, танци на местно ниво.

Мисия

Осигуряване на качествено възпитание и образование като стимулираме детското раз-витие и  постигаме успешна социализация и подготовка на детето за училище, чрез използване на съвременни педагогически технологии и стратегии, гарантиращи овладяване на ДОС, като  ИГРАТА Е РАБОТАТА НА ДЕЦАТА, УЧЕНИЕТО-УДОВОЛСТВИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ, РАДОСТТА-ДЕТСКА МОТИВАЦИЯ.

ВИЗИЯ

Детска градина  Мир Асеновград
–  подготвя децата за живота.
– Изгражда  децата като личности.
– Възпитава  децата в общочовешките културни и нравствени ценности
– Дава на децата познание за света
– Развива  детските интелектуални способности.
– Приобщава  децата към ценностите на гражданското общество
– Поставяне  основите на толерантното отношение към междукултурните различия
– Възпитава любов към род и Родина
– Възпитава  децата в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали.
– Стимулиране  екологосъобразно поведение на децата към природата
– Възпитание и обучение според стандартите на Европейския съюз и неговите    демократични ценности
– Възпитание и обучение според ДОС за предучилищно образование.

Ценности в ДГ Мир Асеновград

Ориентираност към детето, целяща развитие на:

– умения за учене чрез практическа и игрова дейност;

– комуникативни умения на роден език;

– добра подготовка за училищна дейност;

– граждански компетентности и умения за междуличностно общуване;

– естетическо съпреживяване на света;

– комуникативни умения на чужд език;

-предприемачество

 

Равен достъп за деца и родители

  • Доброволно сътрудничество и партньорство
  • Прозрачност и обратна връзка
  • Екипност

База

Детска градина „Мир“ е създадена със статут на общинска детска градина през месец март  1979г. В сградата ѝ сред грижите и усилията на служителите преминава вече второ поколение деца, чийто родители са негови възпитаници. През изминалите години градината  се е утвърдила с голям обществен авторитет. Той е създаден и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в него.

Сградата е построена по типов проект – характеризира се с раздвиженост, функционалност и простор. Разполага с помещения за шест групи и една  група филиал в село Стоево от 2005 г. Всяка една от тези групи включва в разпределението си занималия, спалня, игрално помещение, фоайе с гардероби за децата,  умивалня с тоалетна,офис. Сградата е санирана през 2013 г. по проект „Красива България“ и оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“.

Детска градина „Мир“ разполага с кухненски блок, перално помещение, работилници, складови и сервизни помещения. Административният блок включва, кабинети на директор, домакин и  счетоводител, методичен кабинет, здравен кабинет.Функционира и голям, просторен и това лято ремонтиран физкултурен салон, който се използва и за музикален салон, празници и развлечения.

Няколкото просторни фоайета позволяват прилагането на нестандартни решения и възможности в организацията на интериора на детската  градина. Срещу администартивния блок и кухнята са разположени два по-малки двора от типа английски, които се използват за игри, спортни празници,ситуации по БДП.

Дворът заема около 5 декара площ,  обширен и залесен с дървета, храсти,цветя. Всяка група си има площадка с пясъчник, сенник, уреди-пързалки, люлки, катерушки.

Галерия