За нас

През 1879 г. е построено първото училище след Освобождението в квартал 23, парцел първи. Било е на два етажа, измазано с кал  и вар. На горния етаж имало три класни стаи, една учителска стая  и коридор. На долния етаж голямата стая служела за параклис, където се извършвали венчаване, кръщаване, опяване и др.

За учител е назначен Тодор Христов/дядо Даскал/, който бил от с. Сергьовец. През 1880 г. децата са разпределени в две отделения. Бил е назначен същият учител с годишна заплата 2500 гроша като са го хранели от селото. Учениците са носели дърва от домовете си и прислугата се е извършвала от учениците. През 1881 г. се открива трето отделение, а през 1882г.-четвърто.

В периода 1907-1908 г. всяко отделение си има класна стая-четири отделения с трима учители. По време на час вратите на стаите са отворени, учителят дава тихи занимания на децата от едното отделение и после преподава на другото. През 1921 г. се открива първи клас на прогимназията. Новоназначен учител е Н.Христов. През 1922 г. се открива и втори прогимназиален клас  а през 1923 г. се открива трети прогимназиален клас.

С Царски указ се отчуждава място за училищен двор и предава във владение на училищното настоятелство. След това се изискват от Министерството на народното просвещение типови планове за новостроящо училище. Кметът, съвместно с общинския съвет,училищното настоятелство и главния учител одобряват план за шест класни стаи и едноетажно училище. Този план се изпраща в гр.В.Търново. През 1926 г. започва да се строи училището между жп линията и шосето Русе-В.Търново в квартал 32, парцел 1-7 като се изкарва до покрива .

 

Днес училището е модернизирано и обновено. Разполага с два компютърни кабинета ,кабинети по природни науки ,езици, музика, класни стаи всички оборудвани с мултимедия. Учениците спортуват във   физкултурен салон и добре оборудвани външни площадки.За подготвителната група към училището и учениците от начален етап има изградена модерна детска площадка.

Прием

ПРИЕМ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

 

 

1.ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Място на подаване: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, кабинет на директора
1.2. Работно време за прием на документи: от 8.00 до 16.00 ч.
2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в настоящата учебната
година навършват 5 год. възраст.
2.5.Удостоверение за завършена Подготвителна група-за ученици за първи клас

3. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС:
– началото на м. септември 2018 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата и класа.

 

4. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
Съгласно чл. 81 от Правилника за дейността на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Раданово:

В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение,

със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето.

Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане.

Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

5. ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Съгласно чл. 81 от Правилника за дейността на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Раданово:

В първи клас се приемат деца, навършващи 7 години в годината, в която постъпват за обучение или на 6 години

по преценка на родителите и при готовност за училище,удостоверена при условия и по ред,определен в ДОС за предучилищното образование,със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето.

Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане.

Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

План-прием за учебната 2019/2020 година