За нас

 • Прилагане и спазване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка;
 • Специализирана подготовка на децата за първи клас и адаптация към социалната позиция „ученик” за успешно училищно обучение;
 • Интегриране и социализация на децата със специални образователни потребности;
 • Диференцирана грижа, с акцент върху потенциала за всяко дете, при управление на процеса на личностното му развитие;
 • Формиране личността на детето, чрез прилагане техниките на позитивно възпитание;
 • Прилагане на интерактивните методи на обучение в условията на детското заведение;
 • Формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия;
 • Оптимално използване на възможностите на игровата дейност за затвърдяване на знанията и формиране на социално поведение в различни ситуации;
 • Повишаване на ефективността и ефикасността на възпитателно-образователната работа, чрез усъвършенстване на организационната култура и уменията за работа в екип;
 • Квалификационна дейност по посока развиване на емоционалната интелигентност на децата;
 • Осигуряване на безопасна и здравословна среда за отглеждане на децата;
 • Активно участие на родителите в живота на детска градина Ралица Пловдив чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа.

Цел

 • Осигуряване на условия за реализация на потенциала на всяко дете, чрез изграждане на възпитателно-образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание;
 • Повишаване компетентността на персонала работещ в ДГ Ралица Пловдив;
 • Прилагане на иновационни системи и методи на възпитание, обучение и общуване;
 • Превръщане на родителите в активни партньори за постигане на възпитателните и образователни цели.

Галерия