За нас

Седмо СУ Кузман Шапкарев Благоевград е училище с традиции, но и с модерен съвременен облик, оцеляло в условията на конкуренция и достигнало признанието на най-голямото училище в Югозападна България. Разположено е в район с много добри транспортни комуникации. Слави се като училището с най-добрата материална база в града. Има 26 просторни класни стаи с изписани и изографисани стени, от които надничат грейналите очи на слънцето, кабинети по физика, химия, биология, музика, математика, 4 кабинета по информатика, ритуала зала. Предимство на СУ Кузман Шапкарев Благоевград са физкултурният салон, фитнес-залата, богата библиотеката с 13 000 издания от художествена и научна литература, както и електронни издания на съвременните интерактивни методи на преподаване, училищното радио и телевизия „Вселена 7”, просторният училищен двор, безжичният интернет на територията на целия училищен корпус.

С общи усилия на ръководство, учители и ученици училището се нарежда сред 100-те най-добри гимназии в България за 2005/06г, за което говорят високите резултати от външно оценяване, олимпиади, конкурси и състезания, както и безспирната извънкласна дейност..още

Прием в СУ Кузман Шапкарев Благоевград

1 паралелка—26 ученика

Профилиращи предмети – География и икономика, Информационни технологии, История и цивилизация, АЕ

Прием по документи

Балообразуващи предмети: удвоените оценки по география и история и оценката по ИТ от свидетелството за завършен VІІІ клас.

Още

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 135. (1) Ученикът има следните задължения:

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на
училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са
описани в правилника за дейността на училището;

Чл. 139. (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в
нарушение на този правилник или на правилника за дейността на
училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в
образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до
отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният
ръководител уведомява родителя.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 119. Ученикът е длъжен:

(15)Да носи униформеното облекло и другите отличителни знаци на училището.

Галерия