За нас

ОДЗ Щастливо детство гр. Ветово е разположено в централната част на общинския център и обитава две сгради, в които се обгрижват между 160 и 180 деца в зависимост от демографския фактор.

Детското заведение разполага с богата база, в която са сформирани 6 градински и една една яслена групи. Персоналът се състои от 14 педагода, 16 човека помощен персонал, 3 медицински сестри и 3 човека, наети след кандидатстване по Национална програма ОСПОЗ.

Втора поредна година ОДЗ – гр. Ветово работи с делегиран бюджет.

История
Обединеното детско заведение до 1999 г. съществува като три отделни учебни звена – детска ясла и две детски градини. През месец декември 1999 г. с решение на Общински съвет гр. Ветово всички те биват преобразувани в ОДЗ Щастливо детство. Оттогава до днес работят с нормативни документи от МОН и МЗ.

През последните 15 г. директор на учебното заведение е г-жа Галя Колева Ахмакова.

Акценти
Интересното и нестандартното при нас е работата с деца от пет етнически групи. Това е голямо предизвикателство за педагозите. Букетът от езици и религиозни празници вместо да създава проблеми в работата на персонала, той става важен фактор за целенасочена педагогическа дейност.

Работата през учебната 2008/09 година в ОДЗ Щастливо детство гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе се явява продължение на започната тематична проверка през 2006/07 и на работеното през 2007/08 учебни години по същата тема.

Детското заведение работи върху проблеми, свързани с изграждане на психологическа готовност у децата за приобщаването на българите за живот в голямото семейство на обединена Европа чрез опознаване и разбирателство на децата “от” и “между” различните етнически и верски групи.

Глобална цел на тематичната проверка бе:
Осъзнаване от деца и родители, правото на всеки индивид от петте етнически групи, живеещи на територията на населеното място да бъде равнопоставена единица от пространстното на града ни, и в същото време признаване на неговото право да бъде различен по вяра, език и традиции.

Вниманието на педагозите бе насочено към:
Развиване у децата на чувство на уважение към правата на детето, към собствената му култура, както и към културата, традициите, обичаите и ценностите на другарчетата около него.

Осъзнавайки наличието на свои права, детето да осъзнае и правото на другарчето си да има свои права, празници, своя вяра, свой език, а всички те заедно да се самоопределят като Българи.

През май 2008г. бе проведен конкурс за детска ресунка и юбилеен концер под надслов РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО, на който евродепутата г-жа Филис Хюсменова бе гост на детското заведение и раздаде плакети и награди за децата.

Галерия