За нас

Създаден на 24 април 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб. Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите. Съучредители са: Конфедерацията на независимите синдикати в България КНСБ и Институт по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ”

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Ние предлагаме:

  • присъствено и дистанционно обучение;
  • обучение по ключови компетентности;
  • езикови курсове;
  • синдикално обучение;
  • професионално образование и обучение;
  • кариерно ориентиране, информиране и консултиране.

КУРСОВЕ

КАТЕГОРИИ

СЕРТИФИКАТИ

Издаваме 3 различни вида документи за завършено обучение:

1. Свидетелство за професионална квалификация:

Свидетелството за професионална квалификация е признат от МОН документ, даващ ви правото да упражнявате избраната от вас професия. Тази диплома е валидна както за България, така и за всички страни от Европейския съюз.

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

· да завършите пълния курс на обучение за съответната професия

· да вземете успешно изпитите по теория и практика за всеки модул от обучението

· да положите успешно държавни изпити по теория и практика на професията

2. Удостоверение за професионално обучение

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. Такива обучения са тези по част от професията (един или повече модули от учебната програма). Удостоверението също се признава в България и в страните-членки на ЕС.

За да ви бъде издадено Удостоверение за професионално обучение е необходимо:

· да завършите курс за професионална квалификация

· да вземете изпитите по теория и практика по част от професията

3. Сертификат за завършен курс на обучение

Сертификат за успешно завършен курс на обучение е документ, който се издава по образец на КРО в уверение на това, че сте преминали успешно курс на обучение.

Валидиране на умения

Тези дипломи и сертификати може да получите и само чрез явяване на изпити при нас, чрез т. нар. ВАЛИДИРАНЕ на професионални умения и компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене. Ако работодателят ви изисква документ за дадени професионални умения, при нас може да положите изпити и да ви го издадем.

Полезни връзки

ПРОЕКТИ

ЛИЦЕНЗИИ

Колежът за работническо обучение предлага: своевременна информация, възможности за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите.