За нас

Ломското читалище Постоянство 1856 има своята историческа заслуга за запазването и развитието на българския език и традиция за зараждането на  театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното дело и краезнанието в България.

Читалището извършва основни дейности като: развиване, разширяване и обогатяване на библиотечния фонд, на библиотеката и нейните отдели; развива  и подпомага традиционни и нови форми на любителското художествено творчество; организира школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси, на кино, фото, фоно, филмо и видео – техника, празненства, концерти и чествания.

С промените в новия Устав от 11.01.2010 г. изрично е подчертано, като основна цел: създаването и поддържането на  електронни информационни мрежи и условия за публичен достъп до глобалното общество и информационните технологии и работата за преодоляване на информационното неравенство, чрез интернет комуникации, уеб библиотеки и придобиване на умения за работа с компютри и програмни продукти;  събиране, разпространяване и популяризиране на  знания за родния край и за достижения на ломски творци.

Народно читалище „Постоянство“  1856 – Лом е самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение на населението. Развива социални и образователни дейности в общината,  изпълнява държавни културно-просветни задачи. В дейността му могат да участват всички физически лица без оглед и ограничение на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

През м. декември 1997 г. читалището е регистрирано по ЗНЧ. Народно читалище „Постоянство“ е юридическо лице с нестопанска цел  и фигурира в регистъра на Министерството на културата под № 1567

С решение 703 от 11.01.2010 г. на Окръжен съд гр. Монтана, са вписани промени в Устава на Народно читалище „Постоянство” 1856 – гр. Лом, съгласно изискванията на ЗНЧ, обнародвани в ДВ, бр. 42 на от м. юни 2009 г.