За нас

Фолклорът е изкуство, което се обогатява и интерпретира по нов начин от младите таланти, но най-важното е това, че се съхранява, развива и популяризира именно от Първото в България и на Балканите училище за професионално изучаване на фолклор. Тук за 50 години, са изградени като професионалисти над 2000 музиканти, певци, танцьори и лютиери. Реализацията на почти 90% от тях е във фолклорни ансамбли, в частни трупи и формации, в детска музикална школа, като читалищни деятели, ръководители на оркестри, танцови състави и хорове, преподаватели във ВУЗ-АМТИИ – Пловдив, СУ „СВ. Климент Охридски”, Нов Български Университет, а също така и като учители в СОУ с разширено изучаване на музика и хореография, в музикалните училища към Министерството на културата и като учители по музика в СОУ.

Училището е национално, защото тук преподавателите извършват събираческа, изследователска и издателска дейност, свързана с методиката на преподаване. Издадени са: сборник с „Пиеси по гайда” от екип Колю Софенков и Диньо Маринов; сборник с „Пиеси по тамбура” от екип Христина Койчева, Симеон Стоянов и Мария Градешлиева; сборник с „Пиеси по кавал” от екип Огнян Христов и Георги Пенев; методически пособия, предложения за учебни програми и други теоретични разработки.

Училището разполага със стотици томове специализирана литература с най-новите концепционни разработки по български танци, по вокално и хорово пеене. В библиотеката се съхраняват уникални томове – единични изследователски издания, които могат да се намерят само тук.

Събираческа дейност по фолклорни региони и селища извършват ежегодно всички ученици, които имат като отделен модул в обучението по фолклористика – описание на фолклорни обичаи, песни и фолклорни ритуали от родния им край.

Богата концертна и образователна дейност у нас и в чужбина пред различен род публика, с цел запознаване с българската музика и танц, национални костюми, обичаи и ръчна изработка на народни инструменти. За последните 10 години – около 40 турнета в чужбина, включително и по Европейски и международни проекти на Правителствата на РБ. Ако трябва да обобщим:

 • Стотици известни музиканти, певци, танцьори, преподаватели – възпитаници на НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ”, живеещи и активно работещи у нас и в чужбина;
 • Интерес към училището на талантливи деца не само от региона, но и в национален мащаб;
 • Традиции в обучението, поставено на научна основа, даващо методика на други сродни, по-късно открити училища и детски музикални школи;
 • Преподаватели, преминали през различни развиващи нива на обучение и изява като изпълнители;
 • Реализация, почти 90% във ВУЗ;
 • Педагогическа и професионална практика чрез изявите – концерти, образователни модули, мюзикъли, спектакли, участия във фестивали и конкурси у нас и в чужбина;
 • Като база, кадрови потенциал и методика на обучение е съвременно европейско училище, съхраняващо традициите на народа и обогатявайки фолклора със собствена интерпретация и събран педагогически и професионален опит.
 • Няколко години в НУФИ „Филип Кутев”, се провеждат два национални конкурса: „Златна гега” и „Песенна дъга над Кутев”. Училището става център, който обединява талантливи деца от различни по род училища и им споделя своя опит чрез различните дейности в рамките на конкурсните дни.

Със Заповед № РД-14-106/05.07.2004г. на Министъра на образованието и науката Игор Дямянов, на СМУ „Филип Кутев” гр.Котел е отреден статут на Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” гр.Котел.

ВИЗИЯ

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

МИСИЯ

НУФИ „Филип Кутев” чрез постоянната си работа създава гаранции, младите таланти, обучавани в училището, като част от световната култура да придобиват творчески потенциал, знания, умения, за да учат цял живот, да съхраняват, разпространяват и предават българската народна музика, танц, обичаи и занаяти.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Нашата цел е да подготвим българските граждани да продължат уникалната народнопесенна традиция, да съхранят най-важните специфики на фолклора.

 • Да създадем съвременна хуманистична, методологична основа, изградена върху музикално педагогическите традиции и най-добрите постижения на музикалната педагогика в света.
 • Да постигнем високо равнище на музикалните постижения в национален и международен мащаб.
 • Да развиваме интелектуалните възможности и комуникативни способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност.
 • Да формираме национално самосъзнание да възпитава в родолюбие, обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството.
 • Да формираме потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот.
 • Да осигурим необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността позволяващо и непрекъснато да се образова и самообразова.
 • Да формираме умения за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Полезни ЛИНКОВЕ

 

Галерия