За нас

Район Надежда е един от най-старите райони на София. На мястото на днешния кв. Надежда до 1906 г. е имало само голо поле, пресечено от шосето София-Лом. През 1905-1906 година се появили първите къщички, сякаш, за да съживят пустото поле.

Железничари от софийската железопътна работилница били първите заселници по тези места. През 1908 година по тези места вече са живяли 30-40 заселника. Така се оформила първата махала Надежда. Обликът на махалата бързо се променял, поради стремежа на жителите й По-голяма част от жителите са били работници, като техния поминък бил занаятчийството, дребната търговия, дребното чиновничество и селското стопанство.

С указ 522, обнародван на 18.12.1923 година махала Надежда е призната като самостоятелно село. От 1 януари 1924 г. се обособява в самостоятелна административна единица, а от септември 1934 г. става център на съставна община, включваща селата Връбница, Илиянци, Обеля /с махала Модерно предградие/. В началота на 1936 г. посочените села се отделят и Надежда продължава да съществува като самостоятелна община.

Името й е дадено от първите заселници в чест на най-малката сестра на цар Борис ІІІ – Нейно Царско Височество княгиня Надежда. Името въплътило красотата на княгинята и копнежа на местните жители селото им да расте и преуспява.

Днес район Надежда е разположен на площ от 19 300 дка и има 77 000 души население. Обхваща кварталите Надежда І, ІІ, ІІІ, и ІV-та част, жк. Толстой, жк. Свобода, кв. Триъгълника, кв. Илиянци и кв. Требич. Територията му граничи с районите Нови Искър, Връбница, Илинден и Сердика.

Празнично – обредната система на днешния квартал Надежда е определен от първите заселници. Всяка година празникът Свети Дух се празнувал и като събор на Надежда , но по-късно бил прекратен.

През 1989 година старият Надежденски събор е възстановен като празник на общината.

Желанието и стремежът на район Надежда е да се съхрани тази традиция , за да се приобщят жителите му към ценностите по запазване на православната вяра, християнските добродетели и морал.

Населението на район Надежда по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост 67 905 жители.

Съотношението по пол е както следва: 32 184 души или 47% са мъже, а 35 721 души или 53% са жени.

Населението в трудоспособна възраст е 44 211 или 65%, населението в над трудоспособна възраст е 14 819 души или 22%, населението в под трудоспособна възраст е 8 875 души или 13%.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА РАЙОНА

Район Надежда е разположен в Североизточната част на Столична община с граници: на север Околовръстння път, на изток ж. п. линията София–Г. Оряховица /изкл. Централна гара/, на юг – ж. п. линията София–Банкя /изкл. Централна гара/, на запад по улици: 202, Хан Кубрат, Бели Дунав, Росна китка, Тричко Велев,по р. Какач до кв. Илиянци и от кв. Илиянци на запад до Околовръстния път.Районът граничи с районите :на Изток – Нови Искър и Сердика, на Юг – Илинден и Връбница,на Запад – Връбница,на Север – обработваеми селскостопански площи около Околовръстен път.Общата площ на района обхваща 19,3км² /1 930ха/.

Релефът е равнинен, с лек наклон на североизток. Селскостопанският фонд земя е разположен северозападно от кв. Илиянци и около Околовръстин път. Връзката между отделните квартали в условията на интензивно градско движение е ограничено затруднена, като с централната част на София входните артерии към района са ограничени по бул. Ломско шосе, бул. Рожен и ул. Ген. Никола Жеков.

КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Климатът в район „Надежда” е умерен, характерен за затвореното от планински вериги Софийско поле. Преобладават източни и западни ветрове по протежението на Стара планина.

Средногодишните валежи са 481,8 л./кв.м., като за 24 часа максималното им количество е достигало до 24,9 л./кв.м. Периодите на слани са 20 август -23 април, на мраз – 10 ноември до 22 април и на снежна покривка – 14 ноември до 12 април.

ВОДИ

През територията на район „Надежда” преминават реките „Суходолска”, „Църна бара”, „Какач” и „Блато”.

Река „Суходолска” преминава през южната част на района в ограничен участък между комплексите „Триъгълника „Надежда” и „Надежда – 1” и „Лев Толстой” с отток на изток. Река „Какач” преминава северозападно от ж.к. „Илиянци”, с дължина 1600 м. В района, с отток на североизток, през обработваеми площи. Коритото на реката е с криви участъци. Река „Църна бара” се влива в река „Блато” непосредствено до северозападните окрайнини на кв. „Требич”. Дигите на река „Блато” са на земна корекция, а реката е предпочитано място за риболов. В района не са изградени язовири или други хидромелиоративни съоръжения.

 

Жилищно настаняване

Необходими документи за първоначално картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище:

– Заявление – по образец;
– Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус/ – изтегли тук

– Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;

– Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти за всички членове на семейството /домакинството/;

– Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти за всички членове на семейството /домакинството/;

– Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;

nadejda2– Основание за обитаване на жилището, копие на договор за наем или копие от документ за собственост на имота, който се обитава;

– Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова;

– Копие от удостоверението за брак или от бракоразводно решение, ако има такова;

– Копие от документ за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки, определени от лицензиран експерт-оценител, ако е декларирано такова имущество;

– Декларация от домоуправителя за всички живущи на адреса;

– Копия от лични карти;

– Копия от акт за раждане на непълнолетни лица, ако има такива.

Картотекирането на гражданите се извършва по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община. (ttp://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=108355&b=0 )

След подаване на заявлението за картотекиране, придружено от всички необходими документи, последното се разглежда в 2-месечен срок от Комисия,определена от Кмета на район „Надежда”, която определя съответната група и точки и включва заявителите в регистъра на картотекираните в район „Надежда” или се произнася с отказ, в случаите, в които не са спазени необходимите изисквания.

Картотеката се актуализира ежегодно през м.декември чрез подаване на декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

При подаване на заявлението се заплаща такса от 20,00 лева – в касата на район „Надежда“, находяща се в ст. 101, ет. 1.

Необходимите формуляри и консултиране на гражданите по всички въпроси, свързани с подане на заявления за картотекиране, се осъществява от служители на отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”, стая 111, ет. 1 и стая 214, ет. 2, в приемно време, всеки вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Детски градини

 Списък на общинските детски заведения – район „Надежда“

  •  ДГ 172 ,,София“

– София, ж.к. Надежда – 1, ул. Кирил Дрангов, №14
– 029676543, 029676541
– odz172@abv.bg

 

  • ДГ 137 „Калина Малина” / филиал (бившата 62 ясла)

– Адрес:

Толстой, ул.  „Република”  70

ул. „Александър Михов” 25

– Телефони:

02 936 20 87

02 938 13 07

  

  • ДГ 171 „Свобода” 

– Адрес:

Свобода, ул. „Петко Д. Петков” 14

– Телефони:

0888 105 103

02 441 02 81

 

  • ДГ 6 Филиал –бл.65 

– Адрес:

Толстой, ул. „ Ген. Жостов „ 1

– Телефони:

02 938 30 34

02 938 70 08

  

  • ДГ 24 „Надежда”

– Адрес:

Надежда 3, ул. „Кумановски бой”  16

– Телефони:

02 938 29 57

02 938 11 70

  

  • ДГ 38 „Дора Габе” 

– Адрес:

Свобода, ул. „Христо Силянов”

– Телефони:

02 938 71 64

 

  • ДГ 83 „Славейче” / филиал

– Адрес:

Толстой, ул. „ Ген. Жостов „ 1

Илиянци, ул. „Фикус”  2

кв. Требич, ул. „Леденика” 13

– Телефони:

02 838 10 21

02 938 27 51