За нас

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Търнава, община Бяла Слатина.

Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно – образователен център в село Търнава. Открито като килийно училище. Прогимназиалният етап в обучението е въведен през 1921 година.От 2009 година училището обединява началния и прогимназиалния етап като ОУ Христо Ботев. Учебното заведение се помещава в две обновени сгради. През учебната 2010-2011 година в ОУ Христо Ботев, Търнава е въведено целодневно обучение за учениците в начален етап на обучение. За успешното провеждане на обучението са оборудвани зали за занимания по интереси и уютна столова.

Класните стаи са оборудвани с компютър и достъп до Интернет. На разположение на учителите са 3 мултимедии за предлагане на иновативни методи в обучението. Компютърната зала е на разположение на учениците целодневно. В училището има физкултурен салон.Учебната дейност в ОУ Христо Ботев, Търнава протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. Учебното заведение в село Търнава се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към учениците.За ефективния и успешен обучителен и възпитателен процес на децата се грижат висококвалифицирани специалисти. Всички учители са с висше образование, а 10 от тях притежават професионално-квалификационна степен. Безспорният авторитет на ОУ Христо Ботев, Търнава се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.

Директор на учебното заведение е г–жа Ирена Янкова.

Допълнително

Педагозите се стремят да предоставят възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование. Полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура
В училището се провеждат, ежегодни, различни форми на СИП занимания:

  • Танци;
  • Театър;
  • Художествено слово;
  • Приложни изкуства;
  • Фолклор;
  • Краезнание.

ОУ Христо Ботев, Търнава издава всеки месец собствен вестник „Мечтател“.

В учебното заведение се работи с деца със СОП. Работата с тях се подпомага от ресурсни учители и психолог.Учениците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личности в обществото. През всичките тези години Основно училище Христо Ботев, Търнава е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Галерия