За нас

Под различни имена – читалищна библиотека, Библиотека на странните ученици, Габровски клон на приятелската дружина, Народна библиотека Априлов-Палаузов, Окръжна библиотека и днес осъществява основната си цел, записана в първия устав: „Да доставя на читалищната публика средства за прочитане, да подпомага българската книжнина и да улеснява сиромашките ученици и въобще да разпространява образование между народа в областта….».

Дарители на библиотеката през дългогодишното й съществуване са над 200 личности – Васил Априлов, Николай Палаузов, Миньо Ив. Попов (Дядо Миню Попа), д-р Петър Цончев, Тотьо Антипов, Пенчо Семов, Иван Калпазанов, Иван Хаджиберов, Цанко Хаджистойчев, Христо Р. Бобчев, Христо Манафов, Велика Пецова, наследниците на Христо Марокинджиев и много други габровци. Спомоществователи в миналото и днес са и организации и институции.

От 1924 до 1945 г. библиотеката издава безплатен седмичен вестник „Известия на Габровската библиотека”. Още през 1926 г. е поставено началото на събирателска дейност за създаване на краеведски архив на Габрово.

До 1959 г. библиотека Априлов-Палаузов остава в структурата на читалището. От 1959 г. до 1999 г. е Окръжна методическа библиотека, от 2000 г. – със статут на общински културен институт, но продължаваща да изпълнява частично регионални функции, а от 2006 г. е отново Регионална библиотека с методически функции за библиотечното дело в област Габрово и център на библиотечното краезнание.

Библиотечната мисия в съвременния й вариант е да предоставя свободен, равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на община Габрово и Габровска област до  информационни източници, продукти и услуги – книги, периодични издания, аудиовизуални медии, достъп до външни и собствени електронни бази данни и Интернет.

Библиотека Априлов-Палаузов събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд и библиографска информация. Притежава фонд от над 250 000 библиотечни единици. Съхранява значителна част от националното книжовно наследство:

  • няколко ръкописа;
  • над 600 тома  старопечатни книги на български език;
  • над 1500 тома старопечатни книги на други езици и 14 заглавия възрожденски периодични издания до 1878 г. ;
  • над 20 000 тома книги и 148 заглавия периодични издания от периода 1878-1944 г.

Извършва библиотечно – информационно обслужване, включително чрез междубиблиотечно заемане, поддържа архив на краеведския печат и литература, осигурява онлайн достъп до електронните си каталози и други собствени бази данни чрез интернет – страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители. Обслужва широк кръг читатели – деца, ученици, студенти, специалисти в различни области на знанието, граждани. Провежда безплатни обучения по информационна грамотност за своите потребители.

В библиотеката се ползва специализиран библиотечен софтуер. Той позволява стандартно описание и аналитично разкриване на съдържанието на библиотечните фондове – CDS/ ISIS – E-Lib Windows.

Регионална библиотека Априлов-Палаузов е част от Краеведско обединение “Мизия”  (Габрово, В. Търново, Плевен и Ловеч) за кооперирано проучване на източниците по краезнание за  регион Централна Северна България.

РБ Априлов – Палаузов е методичен център за библиотеките в региона – извършва координационна, експертно – консултантска и квалификационна дейност, събира и обработва статистическа информация. Провежда обучения за библиотекари по програма „Глобални библиотеки – България“ и схема „Аз мога повече“. Библиотеката е и регионален координационен център за 16 обществени библиотеки, целеви по програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“ (”Глоб@лни библиотеки – България”).

Библиотека “Априлов-Палаузов” е колективен член на Съюза на библиотечните и информационни работници в България.През 2007 г. е създаден уебсайт на библиотеката www.libgabrovo.com, който предлага дистанционен достъп до електронен каталог на книгите и периодиката, списъци с новопостъпила литература, информационен портал Регион Габрово, виртуална справочна служба „Попитай библиотекаря” и др. През 2008 година е открит читателски информационен център с 8 читателски места. Обособено е работно място за незрящи читатели със специализиран софтуер. Поставено е началото на проект „Глоб@лни библиотеки – България”.

През 2010 година е учреден Обществен съвет към библиотеката. Ремонтирана е основната сграда по програма „Красива България”. На 24.01.2011 година е открита обновената по проект „Красива България” библиотечна сграда (на стойност 137 000 лева) и обучителен център по програма „Глоб@лни библиотеки – България” с 10 компютъра, периферна техника, мултимедиен проектор и екран. От 2011 г. е въведено електронно обслужване в „Заемна за възрастни“, а от края на 2014 г. нова система за обслужване и статистика e-Lib. Първа между библиотеките в страната РБ „Априлов – Палаузов“ извършва електронно преброяване в библиотеката  – (1.02.2011).

Екипът на библиотеката работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина; реализира различни програми и проекти.

През 2013 е обновен сайтът на библиотеката по проект „Нови възможности за достъп до информационни услуги и е-образование чрез уебсайта на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово и мобилната му версия“. Един от най-успешните проекти е „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно – библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014”, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово (2014). Проект „Познатото и непознато Габрово: на фокус“, финансиран по програма „Култура“ за 2015 иновативно представя архитектурни и исторически паметници.

През 2016 г. е разкрит Дигитален център по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ по програма BG-08 “Културно наследство и съвременни изкуства” мярка 2 „Документиране на културната история” в партньорство с РИМ – Габрово за създаване на дигитални центрове в двете институции и дигитализиране на старопечатни издания (2015), финансиран от Европейското икономическо пространство на стойност 199 884 евро.

На 26 октомври 2011 г. по повод своята 150-годишнина библиотеката е отличена с Почетния знак на Габрово за изключителен принос в културното и образователно дело. Библиотеката е номинирана от Българската библиотечно – информационна асоциация за „Библиотека на годината 2011“ и „Библиотека на годината 2016“.

Носител на награда „Христо Г. Данов“ 2017 в категория „Библиотеки и библиотечно дело“