За нас

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, най-големия държавен университет в Южна България. Филиалът е преобразуван с Постановление №90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г. Той е приемник на Полувисшия педагогически институт “Любен Каравелов” – Кърджали, основан през 1961 г.

Мисията на Филиал – Кърджали е да повишава образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в определени професионални направления. Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда.

Във Филиал “Любен Каравелов” се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по…, Администрация и управление, Туризъм и Биологически науки. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. Общата численост на преподавателския състав на основен трудов договор е 31 щатни преподаватели, от които: 8 доценти, 7 главни асистенти доктори, 15 главни асистенти и 1 асистент.

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните  професионални направления.

Специалности

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
  • ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
  • ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
  • БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ТУРИЗЪМ

Кандидатстването във ФИЛИАЛ – КЪРДЖАЛИ се извършва чрез:

  • полагане на конкурсен изпит или
  • с оценка от държавен зрелостен изпит.

Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. При кандидатстване с оценка от конкурсен (предварителен или редовен)  изпит и с оценка от държавен зрелостен изпит като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.

Документи за кандидатстване се подават във Филиала, в Информационния център на ПУ „Паисий Хилендарски“ и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка в Хасково, Стара Загора и др.

Формата на обучение по всички специалности е РЕДОВНА. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР. Учебната документация е разработена и утвърдена съгласно ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ. Дипломираните студенти имат право да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен магистър.

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиалът организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.