За нас

ПГТЕ Хенри Форд е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование в областта на енергетиката и транспорта.

Изучаваните специалности са привлекателни и перспективни за младите хора:

 • Специалност: Ремонт на летателни апарати
  професия: Авиационен техник;
 • Специалност: Електрообзавеждане на електрическите превозни средства за градския транспорт;
 • Специалност: Електрическите превозни средства;
 • Специалност: Автомобилна мехатроника;
 • Специалност: Автомобилна мехатроника (дуално обучение);
 • Специалност: Автотранспортна техника;
 • Специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт;
 • Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника;
 • Специалност: Газова техника;
 • Специалност: Газова техника (дуално обучение);
 • Специалност: Възобновяеми енергийни източници;
 • Специалност: Топлотехника – отоплителна, климатична и вентилационна техника;
 • Специалност: Топлотехника – отоплителна, климатична и вентилационна техника (дуално обучение);
 • Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника;
 • професия: Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника;

Подготовката, която възпитаниците получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.

Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

ПРИЕМ след завършено средно образобание

ПГТЕ Хенри Форд осъществява прием след средно образование за придобиване на степен на професионална клалификация по специалностите или по част от професията.

Училището организира и краткосрочни курсове за обучение по част от професия, за повишаване на квалификацията и преквалификация съгласно „Закона за професионалното образование и обучение“.

Специалности:

 • Автотранспортна техника;
 • Електрообзавеждане на транспортна техника;
 • Топлотехника – отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника;
 • Газова техника.

Срок на обучение – в зависимост от учебното съдържание

Условие за обучение – платено обучение