За нас

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност. Сдружението започва своята дейност от самото си създаване и е пълноправен член на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. Предметът на дейност на сдружението е обединяването на усилията на своите членове за защита на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот.

Целите на Сдружението са:

  1. Да оказва подкрепа на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот;
  2. Да съдейства за улесняване достъпа до образование, обучение и трудова реализация на хората с увреждания;
  3. Да работи за ефективно упражняване на правата на децата и възрастните с увреждания;
  4. Да утвърждава ценностите на гражданското общество и насърчава толерантността към различията, съпричастието и позитивното отношение към хората в неравностойно положение;
  5. Да съдейства за оптимизиране на взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания;
  6. Да създава възможности за организиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите.

Дарения можете да направите по дарителска сметка:

IBAN: BG27FINV91501015435119 , Първа Инвестиционна банка
за: Кампанията „ЦСРИ Паралелен свят“.

Услуги

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Ние, родителите от сдружение „Паралелен свят“ се наехме с една нелека инициатива – разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (ЦСРИ), който да осигури адекватна подкрепа и обучения, както на децата и младежите, така и на техните родители. През месец октомври 2015 г. наехме помещение 240 кв.м , което отговаря на всички необходими изисквания за такъв Център.
Днес в гр. Пловдив има място, в което децата и младежите с интелектуални затруднения да общуват, да се учат на различни умения – от подреждането на вещите, пране и гладене, през приготвянето на храна до организиране на времето си и управляване на живота си, това е ЦСРИ „Паралелен свят“ в ж.к. Тракия, бл.15, вх. В.
Децата и младежите, въпреки техните затруднения имат своите мечти и желания, имат своите надежди и представи за бъдещето, центърът е мястото, в което те ще бъдат подкрепени да ги реализират и да придобият увереността да преследват мечтите си и отстояват правата си.
Центърът е абсолютно безплатен за децата и се финансира основно от дарения. Имаме нужда от още подкрепа, за да осигурим средства за издръжка на центъра – наем и заплати докато получим финансиране от държавата.

Дарения можете да направите по дарителска сметка:

IBAN: BG27FINV91501015435119 , Първа Инвестиционна банка
за: Кампанията „ЦСРИ Паралелен свят“.

Галерия