За нас

СУ Христо Ботев град Лозница вече 40 години е огнище на знание и родолюбие.

Тук се раждат мечтите за бъдещето и стремежът за съвършенство. От тук поемат своя път учители, лекари, икономисти, музиканти, общественици, бизнесмени.

СУ Христо Ботев Лозница е (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебните занятия се провеждат в една смяна – само сутрин.

През учебната 2016/2017 година започна реализацията на проекта „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза І”, финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище чрез:

  • Развитие на умения за учене и творческите способности на учениците, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • Повишаване на образователните им постижения в областта: математика и български език и литература;
  • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности и създаване на условия за тяхната личностна изява.

Галерия