За нас

Средно училище с разширено изучаване на чужди езици Д-р Петър Берон град Перник е единственото училище в областта. Сградата е обявена за Паметник на културата от местно значение.

През своята 35-годишна история СУ „Д-р Петър Берон” град Перник се утвърждава като институция, която използва творческо и критическо мислене в осъществяването на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Усъвършенства професионалните умения на педагогическия колегиум и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействия срещу проявите на агресивност и насилие.
Учениците ни са мотивирани, ученолюбиви и печелят множество награди от областни и национални олимпиади, състезания и конкурси, което е повод за гордост на учители, родители и общественост.

Подготвката им за успешна социализация и реализация се допълва и от възпитанието им в духа на европейските ценности, в национални и общочовешки добродетели.

Прием

В СУ“Д-р Петър Берон“ се работи по национални програми на МОН, както и по международни програми финансирани от ЦРЧР. В училището се обучават 750 ученици в 33 паралелки.
Традиционно се приема 4 паралелки в първи клас като предпочитанията за ЗИП на родителите е за чуждоезиково обучение- Английски език.
Всяка година се прави прием на една паралелка след завършен VII клас с профил „Чуждоезиков”.
За осигуряване на нормален учебен процес в училището има назначени 55 щатни учители, 3 помощник директори и 1 директор.

База

Училището разполага с модерно обзаведени класни стаи. Работи по национални проекти за модернизация на сградата както и със собствени средства. Има какво да се желае все още. Училището няма физкултурен салон, но разчита на добрата воля на Община Перник изграждането на такъв.