За ЦСОП Васил Левски


ЦСОП Васил Левски е единственото училище на територията на Област Ловеч за обучение на ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания. Учебното заведение е в държавно финансиране.
Историята на ЦСОП Васил Левски започва от с. Стояново /сега с. Радювене/, преминава през селата Голец, Къкрина, за да стигне до гр. Ловеч – в месността Пресечена скала през 1997г. Повече от 160 са служителите, преминали през училището и посветили труда си на работата с тези деца.

В училището работи екип от високо квалифицирани специални педагози и други специалисти, отдадени на обучение, възпитание и грижи за децата със специални образователни потребности.

В ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч се извършва прием на ученици със специални образователни потребности. Центъра разполага с необходимата материална база за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес от една страна и отдих и свободни занимания от друга страна.

Прием и обучение


Приемът в ЦСОП „В. Левски“ се осъществява по следния начин:

 • Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от ЕКПО към РИО – Ловеч.
 • Екипът обследва учениците и взима решение, което е съобразено с желанието на родителите/настойниците.
 • При решение на екипа за обучение в помощно училище, началникът на РИО издава заповед, с която конкретният ученик се насочва за обучение в помощно училище.
 • ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч осъществява прием след завършен VIII клас на помощно училище и такива, завършили общообразователни училища с удостоверение за завършен клас,по професия Работник в озеленяването, специалност Озеленяване и цветарство. Срокът на обучение е две години. След приключване на две годишното обучение и след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията,учениците получават свидетелство за професионална квалификация.

Ръководство

Директор:

 • Мария Съева

Начални учители:

 • Ива Николаева;
 • Грета Маркова;
 • Виолета Станчева;
 • Ирина Анатолиева.

Прогимназиални учители:

 • Ана Балевска – учител биология, химия, ДБТ;
 • Венелина Стойкова – учител математика и информатика;
 • Йоана Йоцова-учител по БЕЛ;
 • Петър Стоянов- учители професионална подготовка – Озеленяване и цветарство.

Възпитатели:

 • Маргарита Дачева;
 • Маргарита Осенска;
 • Пламен Тодоров.

Психолог:

 • Ценка Бочева

Логопед:

 •   Наташа Нисторова

Социален Работник:

 •  Ивайло Нисторов