За нас

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е основано през 2010 г. и на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на СГС е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Учредено е от 18 физически лица и е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Тематичен наследник е на гражданско сдружение „Непрекъснато образование”, което има около десетгодишна дейност. Ярък представител е на тенденцията за засилване на хуманната и възпитателната роля на образованието.

ЦЕЛИ:

  • Насърчаване на личностното развитие на индивида, на родителите и техните деца с оглед хуманизиране на обществото, стимулиране за развитие на личността през целия й живот, за нейното себепознаване, самореализиране и самоиндификация
  • Популяризиране достиженията на българската наука, изкуство и култура в страната и чужбина
  • Повишаване на научното и интелектуално ниво и културата във всички сфери на човешкия бит и взаимоотношения

ДЕЙНОСТ:

Много тясно сме свързани с дейността на японската фондация „Номура” за интегрирано образование през целия живот и с популяризиране на едноименната образователна философия чрез семинари, кръгли маси, конференции, формални и неформални срещи, обучителни курсове.