За нас

Се полагат основите на непрекъснато образование на учениците чрез:

– Овладяване на общите закономерности на човешкото познание;
– Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
– Развитие на индивидуалните и стимулиране на творческите заложби;
– Духовно физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
– Изграждане на свободни, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.
Основен принцип
ЗНАНИЕТО СЕ ПОСТИГА В СПОДЕЛЯНЕТО НА ЦЕННОСТИ И КУЛТУРИ, В КОЕТО ВСЕКИ ЕДИН УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБЪР

Основни цели на ОУ Христо Ботев Дунавци:

– Осигуряване на равен достъп и равни възможности до образование и възпитание на всяко дете.
– Изграждане на мотивация за учене чрез качествен и иновативен ОВП.
– Развитие на подходящи извънкласни дейности, които да доразвиват уменията на учениците и формират у тях допълнителни умения.
– Използване на иновативни подходи на работа. Използване на интерактивни техники.
– Работа с родителите за тяхното активно включване в учебния процес; овластяване на родителите и ангажирането им с развитието на училището.

Христо Ботев Дунавци на XXI век …

Днес педагогическата дейност се осъществява от учители, които следват духовната диря на предшествениците.

Високият процент на ученическата реализация, амбициите на преподавателския екип за утвърждаване на учебното заведение като съвременно, мобилно и интегративно, участието в проекти, ни дават основание да вярваме, че училището продължава да бъде важен център на образователното дело във Видинска област.ски методи и подходи в обучението на децата от първи до четвърти клас, в съответствие с бързото развитие на технологиите.

Прием

Галерия