За нас

ПГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – Ихтиман е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Специалности

Професионално направление: Администрация и управление

Професия: Икономист
Специалност: Земеделско стопанство
Степен на професионална квалификация: трета
Предмети по професионална подготовка: Микроикономика, Макроикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество, Бизнес комуникации, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Маркетинг, Статистика, Финанси, Чужд език по професията, Мениджмънт;

Учебна практика: Икономика на предприятието, Учебна практика: Икономическа информатика, Учебна практика: Счетоводство на предприятието, Икономика и организация на земеделското предприятие, Иновации и иновационна политика, Учебна практика: Проектен мениджмънт, Учебна практика: Компютърен документооборот, Учебна практика: Работа в учебно предприятие, Учебна практика: Икономика и организация на земеделското предприятие;

Професионално направление: Транспортни услуги
Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
Специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт
Степен на професионална квалификация: трета
Предмети по професионална подготовка: Техническо чертане, Материалознание, Електротехника и електроника, Информационни системи в транспорта, Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Експлоатация на автотранспорната техника, Автоматизация, Здравословни и безопасни условия на труд, Чужд език по професията, Обща теория на пазарното стопанство, Предприемачество и бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Маркетинг, Икономика и управление, Спедиционна дейност, Транспортно и търговско право, Транспортна статистика, Безопасност на движението по пътищата,
Учебна практика по общопрофесионални умения,
Учебна практика по автотранспортна техника,Учебна практика по счетоводна отчетност, Учебна практика по организация на превозите, Учебна практика по икономика на автотранспортното предприятие, Учебна практика по бизнес-проектиране,Учебна практика: Транспортна,Учебна практика: Икономическа, Производствена практика, Учебна практика по управление на моторно превозно средство;

Правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория В се придобива след успешно положени изпити по теория и практика, като разходите по обучението се поемат от училището.

Професионално направление: Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Професия: Моделиер-технолог на облекло
Специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
Степен на професионална квалификация: трета
Предмети по професионална подготовка:
Материалознание,Технология на облекло от текстил, Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции, Шевни машини и съоръжения, Декоративно рисуване, Конструиране и моделиране на облекло от текстил, Художествено оформяне на
облекло от текстил, Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло, Учебна практика: Шевни машини и съоръжения, Учебна практика: Технология на облекло от текстил, Учебна практика: Моделиране на облекло от текстил, Производствена практика, Техническо чертане, Икономика, Предприемачество, Чужд език по професията, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Здравословни и безопасни условия на труд;

Професионално направление: Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Професия: Оператор в производството на облекло
Специалност: Производство на облекло от текстил
Степен на професионална квалификация: втора
Предмети по професионална подготовка: Материалознание, Технология на облекло от текстил, Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции, Шевни машини и съоръжения, Декоративно рисуване, Техническо чертане, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Здравословни и безопасни условия на труд, Икономика, Чужд език по професията, Учебна практика по шевни машини и съоръжения, Учебна практика по технология на облекло от текстил, Производствена практика;

Професионално направление: Електротехника и енергетика
Професия: Електротехник
Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника
Степен на професионална квалификация: трета
Предмети по професионална подготовка: Електротехника, Електроника, Електротехническо чертане, Електротехнически материали, Електрически инсталации, Електроенергетика, Електрически машини и апарати, Техническа механика, Устройство на автомобила, Електрообзавеждане на автомобила, Безопасност на движението по пътищата, Здравословни и безопасни условия на труд, Икономика, Чужд език по професията, Учебна практика: Обработка на материали, Учебна практика: Електромонтажна, Учебна практика по специалността, Учебна практика лабораторна – по електрически машини, Учебна практика лабораторна – по електрически измервания, Учебна практика по управление на моторно превозно средство, Производствена практика;

Правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория В се придобива след успешно положени изпити по теория и практика, като разходите по обучението се поемат от училището.

Професионално направление: Селско стопанство
Професия: Монтьор на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
Степен на професионална квалификация: втора
Предмети по професионална подготовка: Техническо чертане, Технология на металите, Техническа механика,Трактори и автомобили, Селскостопански машини, Растениевъдство, Животновъдство, Електротехника, Хидравлика, Автоматизация, Диагностика и ремонт, Експлоатация на земеделска техника, Безопасност на движението по пътищата, Здравословни и безопасни условия на труд, Икономика, Чужд език по професията, Учебна практика: Металообработване,Учебна практика: Трактори и автомобили,Учебна практика: Селскостопански машини,Учебна практика: Експлоатация на земеделска техника, Учебна практика: Диагностика и ремонт,Учебна практика: Работа с машинно-тракторни агрегати, Производствена практика;

След успешно завършен ХІ клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС категория Ткт, а след успешно завършен ХІІ клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС категория В и Твк.

Галерия