За нас

През 50-те години на ХХ век град Червен бряг е най-големият в България мелничен център – с четири мелнични сгради. Това налага необходимостта от професионално училище, което да подготвя кадри за бранша. През 1958 г. червенобрежката общественост прави постъпки пред Министерството на народната просвета за откриване на  мелничарско училище.

През 1959 година се сбъдва една мечта – Червен бряг се сдобива с Професионално-техническо училище по мелничарство, което е крайно необходимо не само за града, но и за страната.

Пръв директор на професионалното училище става Христо Лалов. Поради липса на учебен корпус през първите години учебните занятия се провеждат в сградата на Икономическия техникум.

При Стойко Стойков /1961-1962 г./ училището получава името на първия космонавт Юрий Гагарин, за да послужи неговият устрем за овладяването на  Космоса като пример и мотивация на учениците.

Още от самото начало колективът на  ПТУ „Ю. Гагарин“ гр.Червен бряг започва активна дейност, свързана с обмяна на  опит и участие в различни обществени мероприятия.

Между 1962 и 1975 година, когато директор е Марин Цветков, мелничарското училище става най-голямото професионално училище в региона. На 15-ти септември 1970 година е открита нова модерна сграда на училището. Въведена е кабинетна система, оборудвани са кабинети и работилници, библиотека и стол. След като е реконструирана от учителите, сградата на  мелница „Златна панега“ се превръща в учебна мелница.

В продължение на почти двадесет години /1975-1994/ училището се ръководи от инж. Кунка Илиева. Ежегодно ученици и учители взимат участие във всички инициативи на общинско, областно и национално равнище. Училището изгражда традиции не само в подготовката на професионалисти в областта на хранително-вкусовата промишленост, хлебопроизводството и  ресторантьорството, но и в методическата работа.

1989 година е повратна за България и юбилейна за СПТУ „Ю. Гагарин“. Въпреки трудностите, предизвикани от липсата на единна стратегия в образованието, недостига на средства и икономическата криза, колективът на училището намира сили и мотивация и успява да съхрани и дори да повиши авторитета му като  институция, осигуряваща подготвени кадри за хранително-вкусовата промишленост. С общи усилия е открита работилница по сладкарство, лаборатория по химия и микробиология, кабинет по сервиране, закупени са нови уреди за физкултурния салон. Продължават и спортните изяви. Даже в условията на криза училището не се отказва от организиране и участие в благотворителни инициативи. С оглед на променените условия и нуждата от специалисти в други сектори на хранително-вкусовата промишленост са осъвременени и специалностите, преподавани в професионалното училище.

През 1994 г. на кормилото на преименуваното със заповед на МНО в ТХВП „Юрий Гагарин“ училище застава  инж. Галя Велева. Професионалният техникум завоюва нови успехи. Освен да отговори на изискванията на времето и на бизнеса, колективът на ТХВП насочва усилията си към повишаване на квалификацията на учителите и към завоюване на призови места в национални състезания по съответните специалности.

Следващите години са белязани от знака на промените. Овакантеният от инж. Галя Велева директорски пост беше зает от инж. Лиза Ценова. Учениците се обучават в станалите традиция специалности:

  • Кетъринг;
  • Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
  • Организация на туризма и свободното време;
  • Производство на кулинарни изделия и напитки;

Наред с образователно-възпитателната работа, акцентът в дейността на училището беше поставен върху развитие на способностите на учениците и превръщане на училището в желана за тях територия.

През тези учебни години се заложи на участието на наши ученици в повечето мероприятия, организирани на местно ниво. Едно от важните постижения е реализирането на взаимодействието с бизнеса за провеждане на обучение на реални работни места за производствена и учебна практика на учениците.

Възпитаници на училището днес са намерили реализация в най-големите летни и зимни курорти в страната и чужбина и то при  максимално  изгодни условия на труд и заплащане. Някои от тях продължават и завършват висшето си  образование в съответни, а и в други специалности.

Днес ПГХТ разполага с модерна материално-техническа база и подготвени специалисти, които обучават учениците в съответствие с изискванията на бизнеса в България и Европейския съюз в специалностите „Кетъринг”, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, „Производство на кулинарни изделия и напитки“.